Stap voor stap jouw
droomvilla

Stap voor stap jouw

droomvilla

Bouw jouw eigen droomhuis

Zelf bouwen op een
vrije kavel

De start van een eigen huis bouwen begint nadat je je kavel hebt uitgezocht in Kreekrijk in Assendelft, jouw toekomstig woondomein. Nu begint het oriënteren om de keuze voor jouw woning te maken. Afhankelijk van je wooneisen en -dromen kies je voor een woning onder architectuur met een eigen architect en aannemer of voor een van de typen uit de vooraf ontworpen woningserie.

Met onderstaande leidraad nemen wij je mee in alle stappen die doorlopen moeten worden om in een zelfontworpen woning in Kreekrijk te wonen.

1. De start verkoop, inschrijven en toewijzing

Tijdens de start verkoop is de informatie omtrent de kavels beschikbaar en zijn de makelaars, de ontwikkelaars en bouwbedrijven aanwezig om je te informeren over het proces van aankoop van een kavel. Op basis van de beschikbare informatie kun je per huishouden 1x inschrijven voor één of meerdere kavels van het deelplan A in Kreekrijk. Na sluiting van de inschrijftermijn vindt, indien er meerdere gegadigden voor één kavel zijn, een toewijzing plaats door de verkoper Ontwikkelingscombinatie Kreekrijk. 

Alle inschrijvers worden door de makelaar geïnformeerd over de uitkomst van de toewijzing, waarna met kandidaten die een kavel toegewezen hebben gekregen een persoonlijk gesprek zal plaatsvinden. Eventueel resterende kavels worden toegewezen aan een gegadigde die zich op een later tijdstip bij de makelaar meldt.

2. Het oriëntatie gesprek

Nadat de toewijzing heeft plaatsgevonden vindt er een oriëntatie gesprek met de makelaar plaats. Tijdens dit gesprek wordt inzicht gegeven welke kosten zoal gemoeid zijn met het zelf realiseren van een woning en wat er bij het realiseren van een woning komt kijken. Na dit gesprek heb je één week de tijd om te bedenken of er wordt overgegaan tot het tekenen van de reserveringsovereenkomst.

3. Het tekenen van de reserveringsovereenkomst

Indien je overgaat tot het tekenen van de reserveringsovereenkomst, reserveer je voor een termijn van maximaal 6 maanden een kavel in deelplan A van Kreekrijk. Omdat de kavel gedurende deze periode exclusief wordt gereserveerd voor de optant vragen we hiervoor een optievergoeding van € 5.000,-. Gedurende de optieperiode van 6 maanden werk je op basis van de verstrekte stukken, je eigen ontwerp of een ontwerp bij keuze van bestaande ontwerpen, samen met de architect/aannemer een schetsplan uit en presenteer je het schetsplan aan het Supervisieteam Kreekrijk (door middel van een vooroverleg). De periode kan éénmalig met 4 maanden verlengd worden tegen bijbetaling van een reserveringsvergoeding van € 2.500,-. Na afloop van de reserveringsperiode zal de Aspirant-koper binnen 14 dagen na de overeengekomen datum schriftelijk dienen te bevestigen of de kavel wel of niet door Aspirant-koper wordt gekocht. Indien dit niet gebeurd zal de reservering komen te vervallen en zal de reserveringsvergoeding niet worden terugbetaald.

Indien wordt overgegaan tot koop van de vrije bouwkavel dan wordt de betaalde reserveringsvergoeding bij de notariële levering van de vrije bouwkavel in mindering gebracht op de koopsom. Indien je niet overgaat tot het kopen van de vrije bouwkavel dan komt de reserveringsvergoeding toe aan Ontwikkelingscombinatie Kreekrijk.

4. Vooroverleg bij supervisieteam Kreekrijk

Samen met de architect en/of aannemer ga je aan de slag met het opstellen van de eerste schetsontwerpen van je woning. Bedenk voorafgaand aan het gesprek met de architect en/of aannemer goed wat je woonwensen zijn en schrijf deze alvast op, zodat tijdens het gesprek gelijk duidelijk is wat jouw wensen zijn.

Verder dient het ontwerp te voldoen aan:
• De geldende wet- en regelgeving
• Het geldende bestemmingsplan
• Het beeldkwaliteitsplan
• Het kavelpaspoort
• De contractstukken die behoren bij de aankoop van een kavel in Kreekrijk

Op basis van het opgestelde ontwerp kun je een vooroverleg bij het Supervisieteam Kreekrijk laten aanvragen door de architect of aannemer. Tijdens dit vooroverleg krijg je samen met de architect/aannemer de gelegenheid om het voorlopig ontwerp te presenteren, het is ook mogelijk om schriftelijk een toelichting in te dienen en een schriftelijke reactie van het Supervisieteam Kreekrijk te ontvangen. Indien je het plan aan het team presenteert ontvang je direct een eerste mondelinge reactie van het Supervisieteam Kreekrijk, deze reactie wordt uitgewerkt in een verslag, welke je meestal binnen één à twee weken per e-mail ontvangt.

Het Supervisieteam Kreekrijk bestaat uit adviseurs die de kwaliteit van alle nieuwe ontwikkelingen (van kavel tot woonbuurt) in Kreekrijk bewaakt. Het team is een zelfstandig orgaan en is opgericht met als doel om gezamenlijk een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving te creëren waar iedereen wil wonen. Alle bouwplannen in Kreekrijk moeten door het Supervisieteam Kreekrijk worden getoetst. De commissie toetst de bouwplannen aan het beeldkwaliteitsplan en de welstandscriteria. U blijft zelf verantwoordelijk voor de toetsing aan wet- en regelgeving.

Ten behoeve van het vooroverleg bij het Supervisieteam Kreekrijk dien je de volgende stukken aan te leveren:
• Een uitgewerkte volumestudie;
• Ontwerp van de woning en eventuele bijgebouwen, bestaande uit plattegronden, 
gevelaanzichten en een doorsnede inclusief maatvoering;
• Positionering van de woning en bijgebouwen op de kavel;
• Opstelplaatsen ten behoeve van parkeren op de kavel volgens de gemeentelijke parkeernorm;
• Een omschrijving van de toe te passen materialen.

5. Het tekenen van de koopovereenkomst

Op basis van een schetsplan en een positief advies van het Supervisieteam Kreekrijk kan worden overgegaan tot het ondertekenen van de koopovereenkomst. De makelaar zal samen met jou de koopovereenkomst doornemen. Nadat de makelaar alle gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te maken van je ontvangen heeft kan een afspraak voor het tekenen van de koopovereenkomst ingepland worden. Bij de afspraak dient door koper tevens te worden aangetoond dat hij financiering zal kunnen verkrijgen voor het geheel.

Wanneer je de koopovereenkomst ondertekent dien je binnen 1 jaar:
• Het ontwerp van de woning, op basis van positief advies van het Supervisieteam Kreekrijk, verder uit te werken;
• De omgevingsvergunning voor de bouw van de woning aan te vragen;
• De kavel notarieel af te nemen (levering van de grond bij de notaris). De notariële overdracht dient te geschieden via de (project notaris) Erkamp Boot Willemsen Notarissen te Alkmaar;
• Te starten met de bouw (heiwerk wordt als start van de bouw aangemerkt).

NB: Het verkrijgen van een omgevingsvergunning valt onder de verantwoording van de koper van de kavel. Ook het aangaan van een aannemingsovereenkomst valt onder de verantwoording van de koper van de kavel hier staat OCK buiten. OCK verkoopt alleen de kavel.

Waarborgsom
Als onderdeel van de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat een waarborgsom van 5% van de kavel dient te worden betaald. Deze waarborgsom vervalt indien na 1 jaar de grond niet is afgenomen en wordt uitbetaald aan de verkoper. 

Ontbindende voorwaarden
Op het moment van ondertekenen van de koopovereenkomst beschik je over een positief advies van het Supervisieteam Kreekrijk, is er een onherroepelijk bestemmingsplan en is de kavel bouwrijp. Er staat dus niets meer in de weg om de stukken voor de omgevingsvergunning op te stellen, een omgevingsvergunning aan te vragen en te starten met de bouw zodra deze omgevingsvergunning onherroepelijk is. De mogelijkheid om een ontbindende voorwaarde voor financiering van de kavel op te nemen zal worden geboden, echter zal indien hier gebruik van gemaakt wordt, de waarborgsom vervallen. Om deze reden wordt geadviseerd om voor het sluiten van de koopovereenkomst er voor te zorgen dat je je financiering geregeld hebt.

Na ondertekening van de koopovereenkomst heb je 12 maanden de tijd om de kavel af te nemen en te starten met de bouw. Indien je niet binnen deze periode de kavel afneemt en start met de bouw, zal de koopovereenkomst vervallen.


De openbare ruimte ( b.v. voetpaden, parkeerplaatsen, bruggen, wegen en groen) die op toekomstig gemeente grond liggen, worden mede door of op aanwezig van de gemeente aangelegd. De uiteindelijke liggingen, afmetingen en uitvoeringen worden pas bij het zogenaamde woonrijp maken door of in overleg met de gemeente bepaald. Aan de situatietekening kunnen hierdoor geen rechten worden ontleend. De definitieve maatvoering van de perceelgrenzen worden later door het kadaster bepaald.